Skoletubes værktøjer

Med fokus på skrive- og læsestøtte
Gå til elevens side

Introduktion

 

Elever, der har det svært med skriftsproget, er ofte udfordrede når de skal lave skriftlige besvarelser. De er bange for ikke at kunne leve op til kravene, og bliver ofte frustrerede over ikke at kunne formidlet deres viden i skriftlige opgaver.

I dette kit sættes fokus på hvordan Skoletubes værktøjer kan sættes i spil i undervisningen af elever i skriftsproglige udfordringer.
I værktøjerne får eleverne mulighed for at formidle deres viden med inddragelse at mange forskellige modaliteter. Derved fjernes fokus fra kun at være på tekstdelen.

Materialet er tænkt som en hjælp til læreren i forhold til at planlægge undervisningen, så elever i skriftsproglige udfordringer tilgodeses, men vil samtidig komme alle klassens elever til gode i forhold til inddragelse af IT i undervisningen.

Kittet indeholder ligeledes en sektion der henvender sig direkte til eleven. Her findes en kort intro til eleven, samt en samling af videoguides der trin for trin klæder eleven på til at benytte de enkelte værktøjer i undervisningen.

Anvendelsen af Skoletubes værktøjer muliggør at eleverne kan inddrage bl.a. lyd, billede, video og animationer i deres arbejde. Værktøjerne understøtter den procesorienterede skrivning, og deler samtidig skriveprocessen op i mindre bider, som det anbefales i forhold til elever med skriftsproglige udfordringer.

I de kreative værktøjer kan eleverne redigere, gå tilbage og ændre på rækkefølgen i deres præsentationer. Alt sammen elementer der støtter eleverne i arbejdet og hjælper dem ved at give et stillads i arbejdet.

I kittet her findes videoguides til de anbefalede hjælpeværktøjer, således at eleverne hele tiden får hjælp til at anvende deres skrive- og læsestøtteværktøjer i Skoletubes værktøjer, samt til hvordan man kan anvende tale til tekst. 

Gå direkte til værktøjerne

Særligt fokus

Udfordringer med skriftsproget

Et af de mest centrale problemer i forhold til ordblindhed er en manglende evne til at udnyttet skriftens lydprincip.

Ordblindhed/dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed der knytter sig til vanskeligheder med at tilegne sig en sikker og flydende ordafkodning, stavefærdigheder samt udnyttelse af sprogets lydprincip.

Ordblindhed kan føre til manglende læseerfaringer, nedsat læseforståelse og ordforråd. Derfor er det rigtig vigtigt at eleverne møder en afvekslende undervisning hvor de både støttes i læsningen og motiveres i deres formidling. 

Links til yderligere faglig viden om ordblindhed findes nedenfor.

I kittet her vil vi have fokus på følgende elementer i gennemgangen af Skoletube-værktøjerne:

Før-aktiviteter
 • Ved at lave en fælles forberedelse inden læsningen støttes elevernes forforståelse og de spores ind på tekstens overordnede indhold.
 • Faglige begreber introduceres inden læsningen.
 • Digitale ordkort med forklaringer af vanskelige ord kan støtte eleverne i læsningen.
 • Tydelige formål med læsning af teksten, hjælper eleven til at holde fokus på det vigtige i teksten.
Under-aktiviteter
 • Oplæsningsstøtte hjælper eleven med afkodningen så de kan fokusere på indholdet i læsningen.
 • Elevens notatteknik undervejs i læsningen støttes af de digitale værktøjer. I flere af værktøjerne på Skoletube kan eleverne i læseprocessen starte deres præsentation med inddragelse af lyd, video og tekst.
Efter-aktiviteter
 • En tydelig stilladsering af skriveprocessen hjælper eleverne til at få struktur over teksten. De digitale præsentationsværktøjer rummer gode muligheder for dette.
 • Skrivestøtte med ordforslag og oplæsningsstøtte hjælper eleven i skriveprocessen.
 • Tale til tekst kan hjælpe de elever der har de største udfordringer med skrivningen. Herved fjernes fokus fra stavning, så eleven kan udnytte deres mundtlige færdigheder.
 • Formidling i lyd, billede, video m.v. giver eleverne mulighed for at formidle deres viden, uden kun at have fokus på stavning og skrivning. På den måde udnyttes alle elevens kompentencer.

Produktion

Arbejdet med de kreative værktøjer

IT og medier indgår i alle skolens fag og der stilles større og større krav til elevernes digitale kompentencer. For de elever der oplever udfordringer med skriftsproget, spiller anvendelsen af de nyeste teknologier en særlig vigtig rolle.

Anvendelsen af IT rummer langt flere muligheder for de ordblinde elever end blot hjælp til afkodning og stavning.

Styrker ved anvendelse af kreative præsentationsværktøjer:

Tilegnelse af viden
 • Eleverne har øget mulighed for at læse og huske aldersvarende tekster.
 • Der er øget muligheder for samarbejde omkring projekterne.
 • Værktøjerne bidrager til at alle elever har de bedst mulige forudsætninger for at deltage, involvere sig og deltage engageret i undervisningen.
 • Hjælper læreren til at være ambitiøs på de ordblindes vegne.
Støtte til tilegnelse af viden
 • Eleverne får mulighed for løbende at anvende værktøjerne til at hjælpe med at fastholde tekstens indhold.
 • Notater lavet i værktøjerne danner skelettet for den senere faglige formidling.
 • Skrive- og læsestøtte hjælper eleven til at fokusere på indhold.
 • Eleverne har øget mulighed for at løse opgaverne på samme niveau som resten af klassen.
 • Der er øgede muligheder for samarbejde med klassekammerater.
 • Digitaliseringen gør det lettere at bevare informationer, at gense og genbruge.
Skrivning i en kreativ proces
 • Alle elevernes kompetencer kommer i spil i formidlingen når eleverne anvender flere modaliteter.
 • De kreative produktioner bidrager til at give eleverne øget selvtillid.
 • Samspillet mellem de forskellige udtryksformer understøtter eleverne i at formidle deres viden.
 • Produktionen af multimodale tekster træner eleverne i selv at afkode af multimodale tekster.
 • Eleverne får mulighed for at vise hvad de kan, og skal ikke bruge alt deres energi på stavning og skriftlig formulering.
 • Anvendelsen af lyd, billede, video og animationer fjerner fokus fra tekstdelen, og giver eleverne mere frihed i formidlingen. Hver især bidrager de enkelte dele til det samlede udtryk.
 • Eleverne træner deres skriftsproglige kompetencer i en kreativ proces, hvor arbejdet understøttes af andre formidlingsformer.
 • Skrivning trænes i en faglig sammenhæng.
 • Der er øgede muligheder for samarbejde.
 • Arbejdet med kreative værktøjer til formidling kan understøtte elevernes lyst til at lære.
 • Skrivningen bliver en proces hvor løbende feedback kan hjælpe eleven videre.
Repetion og videndeling
 • Elevernes digitale præsentationer rummer gode muligheder i fastholdelse af viden.
 • Gode muligheder for samarbejde omkring projekter hvor eleverne i mindre hold har ansvar for en del af projektet.
 • Gode muligheder for at remixe og arbejde videre på egne og andres projekter.
Øvrige gevinster ved arbejdet med Skoletubes værktøjer
 • Inddragelsen af værktøjerne vil ikke alene understøtte den eller de elever der har skriftsproglige udfordringer. Ved at lade alle klassens elever arbejde med de digitale værktøjer, vil man opleve øget kreativitet.
 • Eleverne bliver i stand til at vælge det værktøj der passer bedst til den opgave de står overfor.
 • Kittet kan ligeledes anvendes som inspiration til fremmedsprogundervisningen i f.eks engelsk og tysk, da hjælpemidler som skrive- og oplæsningsstøtte med fordel kan anvendes af alle elever.
 • Kittet kan også inspirere lærere der arbejder med dansk som andetsprog.

Arbejdet med

Skoletubes værktøjer

Værktøjerne i Skoletube kan hver især anvendes i alle fag, og langt de fleste i hele skoleforløbet.
I kittet peger vi på en række værktøjer, der kan understøtte elever med skriftsproglige udfordringer.
Til hvert værktøj er der videoguides, der beskriver hvordan man får den nødvendige støtte i forhold til skrivning og læsning i arbejdet med hvert at værktøjerne.

Der gives ligeledes forslag til undervisningsforløb hvor de enkelte værktøjer kan inddrages.

Værktøjerne er sorteret efter hvilken enhed eleven arbejder på, så det er let for eleven at finde den hjælp de har behov for.

Processen

Sådan kommer du i gang

I dag har elever med skrive- og læsevanskeligheder gode muligheder for at anvende IT i deres skoleliv og i fritiden.
Men det er en krævende proces at finde rundt i junglen af værktøjer og programmer.
Ofte er det en stor udfordring for lærere og forældre at støtte eleven i valget af værktøjer. Hvordan eleven rent teknisk får mulighed for at gøre brug af IT som kompenserende hjælpemiddel afhænger af hvilken enhed man arbejder på, samt hvilket værktøjer skolen eller kommunen har abonnement på.

I dette kit hjælper vi dig og eleven i valget af værktøjer. Vi gennemgår et bredt udvalg af Skoletubes værktøjer og muligheder, med det fokus at gøre anvendelsen af Skoletubes værktøjer lettere at anvende for elever i skriftsproglige udfordringer.

Ved at vælge din enhed herunder finder du en række nyttige tip til at komme i gang.

For en grundig gennemgang af skrive- og læsestøtteværktøjerne, besøg leverendørens hjemmeside.

Her finder du opdaterede videoguides til alle detaljer i anvendelsen af programmet.

 

 

Prioritering

Lærerens vigtigste opgaver

Når en elev er testet ordblind eller har udfordringer med skriftsproget, får det betydning for hvordan alle klassens lærere skal forberede og afvikle undervisningen. Det er meget vigtigt at hele teamet tager del i ansvaret og støtte hinanden i arbejdet.

Mange skoler har en læsevejleder eller IKT-ressourceperson der kan støtte teamet. Men det daglige ansvar ligger hos teamet.

Her er vores bud på de opgaver der bør vægtes, når man vil sikre tilgængelighed og støtte til ordblinde elever:

Tilgængelighed
Det er skolens ansvar at eleven gratis har de nødvendige hjælpemidler til rådighed, både i skolen og udenfor skoletiden, samt at sikre at eleverne lærer at anvende værktøjerne. (kilde: UVM – Ordblindhed i grundskolen)

 • Lærerne skal støtte eleverne i brugen af kompenserende værktøjer.
 • Tilgængelighed af tekster i digital form.
 • Accept af alternative afleveringsformer i alle fag.
 • Kendskab til kompenserende IT og anvendelsen af digitale værktøjer til formidling.
 • Teamets lærere skal være meldt ind i Nota og orientere sig omkring materiale der anvendes i undervisningen.

Samarbejde
 • Godt og tæt samarbejde med forældrene.
 • Teamet samarbejder om at støtte eleven bedst muligt.
 • Inddragelse af skolens ressourcepersoner og faglige konsulenter.
 • Skabe et miljø, hvor der kan tales åbent om de udfordringer ordblindhed giver.

Multimodale præsentationer
 •  Klæde eleverne på til at arbejde med formidling med mange forskellige repræsentationsformer.
 • Understøtte eleverne i brugen af kompenserende værktøjer.
 • Give eleverne mulighed for at få varierede gentagelser hvor deres kreativitet kommer i spil.
 • Undervise eleven i brugen af grafiske modeller.
 • Accept af alternative afleveringsformer i alle fag.
 • Have store forventninger til eleverne. Ordblinde elever kan blive rigtig dygtige.
 • Kendskab til kompenserende IT og anvendelsen af digitale værktøjer til formidling.

Prioritering

Forældrenes vigtigste opgaver

At være forældre til et barn med udfordringer i forhold til læsning og skrivning er ikke uden bekymringer. Forældrene vil ofte være bekymrede om hvorvidt barnet opnår den nødvendige læring og får den nødvendige støtte i skolen.

Selvom der de seneste 10 år er sket store fremskridt i forhold til tekniske hjælpemidler der kan kompensere for de manglende færdigheder, så vil vores verden stadig rumme en masse skriftsprog der skal læses. Og hvordan man end vender og drejer det, så vil forældrene være forældre til et barn der har en udfordring som klassekammeraterne ikke har.

Forældrene spiller en rigtig vigtig rolle i forhold til at give barnet de bedste forudsætninger for en god skolegang. Her er listet en række områder hvor forældrene kan støtte barnet:

Tilgængelighed
 • Forældrene skal støtte deres barn i brugen af kompenserende værktøjer.
 • Forældrene skal have et grundlæggende kendskab til kompenserende IT og anvendelsen af digitale værktøjer til formidling.
 • Forældrene skal sørge for at barnet læser alderssvarede bøger, eventuelt lydbøger hentet i Notas netbibliotek.

Samarbejde
 • Godt og tæt samarbejde med skolen
 • Hjælpe barnet med at etablere gode rutiner.
 • Sparre med andre forældre til børn med skriftsproglige udfordringer.

Rutiner og arbejdsformer
 • Prioritere den daglige læsetræning højt.
 • Hjælpe barnet med at etablere nogle gode rutiner.
 • Støtte og opmuntre barnet.
 • At have høje forventninger til at barnet kan få en god skolegang og uddannelse.
 • Være en god rollemodel der selv læser.
 • Understøtte barnet i brugen af kompenserende værktøjer.
 • Kendskab til kompenserende IT og anvendelsen af digitale værktøjer til formidling.

Socialstyrelsen har i forbindelse med projektet “Forstå dit barns ordblindhed” udarbejdet en Guide til Forældrenetværk.

 

KURSER

Er du interesseret i en pædagogisk dag med fokus på anvendelse af Skoletubes værktøjer i undervisningen af elever med skriftsproglige udfordringer…