Byvandring

med Thinglink
Introduktion
I dette forløb skal eleverne lave et digitalt bykort på baggrund af en byvandring. Til forløbet bruger vi værktøjet Thinglink. Dette værktøj giver mulighed for at, vi kan udarbejde et bykort, hvor både tekst og fotos fortæller om byens udvikling. Eleven kan tilføje links, fotos og egen tekst på bykortet og formidle sin egen oplevelse af byrummet.
Eleverne arbejder med et bykort over deres egen by. Kortet hentes via OpenStreetMap. Inden byvandringen fastsættes ruten, og udvalgte lokaliteter udpeges. Lokaliteterne skal have en tilknytning til jernbanen eller andre centrale hovedfærdselsårer. Det kan være den fungerende banegård eller station, en nedlagt stationsbygning, jernbanespor tæt på byens centrum, havnen, vej- og gadenavne og industrielle bygninger, der enten er nedlagt og har fået anden funktion, eller stadig er eksisterende.
Eleverne skal medbringe smartphones eller iPads på byvandringen.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven har viden om byudvikling set i forhold til jernbanens anlæggelse og placering.
  • Eleven har viden om jernbanens betydning for udviklingen af købstæder, stationsbyer og mindre byer.
  • Eleven kan forklare, hvorledes jernbanens anlæggelse betød udvikling for dansk industri og økonomi.
  • Eleven kan bearbejde egne fotos og tekster med programmet Thinglink
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleven skal have kendskab til relevante historiske begivenheder og personer, der er knyttet til byrummets udvikling fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at hente et kort over området fra OpenStreetMap. Kortet printes ud og introduceres for eleverne, og samtidig udgiver læreren billedet til klassens kanal, sådan at eleverne senere kan hente det til deres besvarelse.
Parvis skal eleverne udpege lokaliteter på kortet, der har sammenhæng med ex. jernbane, et havneområde og byens hovedfærdselsårer.. Fx. en stationsbygning, industri, et tidligere posthus, nogle vej- og gadenavne eller nedlagte bygninger.
Med afsæt i de valgte lokaliteter planlægges byvandringen og eleverne søger informationer om, der knytter sig til lokaliteter. Det kan være årstal, historiske begivenheder, jernbanens anlæggelse i byen og personer, der har tilknytning i lokalhistorie.
På byvandringen fortælles historien videre. Enten som elevoplæg eller med læreren som guide. Eleverne arbejder sammen parvis og dokumenterer vandringen med fotos fra byrummet og kulturlandskabet. Billederne tager eleverne fx med deres telefoner, som hver gruppe bør have én af i hver gruppe. Billederne gemmes i kamerarullen på telefon eller iPad.
Efter byvandringen repeteres de historiske fakta og lokaliteterne i kortet fra OpenStreetMap. 
Eleverne uploader via Skoletube appen deres billeder og filmoptagelser til Skoletube, og udvælger i gruppen de billeder, som de vil benytte i deres Thinglink. Eleverne forbereder billedtekster ud fra de historiske fakta og søger yderligere informationer på internettet. En søgning i det lokalhistoriske arkiv kan give eleverne et indblik i, hvor byen så ud omkring jernbanens anlæggelse. Fotos, billedtekster og links er nu klar til at sættes ind i bykortet på Thinglink.
Eleven starter med at oprette en ny Thinglink med kortet, som læreren har udgivet til klassens kanal.
Herefter indsættes de udvalgte billeder, udvalgte film, og punkter med tekster og links.
Den færdige Thinglink udgives til klassens kanal.
Eleverne præsenterer deres bykort for hinanden. Fokus er elevernes evne til at formidle sammenhæng mellem deres egne fotos, de historiske fakta, den samfundsmæssige udvikling og fotos fra det lokalhistoriske arkiv.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har kendskab til infrastrukturens betydning for byudviklingen i elevens lokalområde
  • Eleven kan formidle viden om udvalgte lokaliteter i byrummet, der fx knytter sig til jernbanens anlæggelse.
  • Eleven kan redigere og bearbejde eget foto- og tekstmateriale.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Lise Stadelund, Danmarks Jernbanemuseum, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Byen som kulturlandskab” cc:by LærIT.