Nye ord med Wrapster

Mig og min omverden
 
Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejde med tilegnelse af ord fra hverdagen og i det nære miljø. Der er fokus på de ord eleven møder i hjemmet og i hverdagen i skolen. Der vælges en kategori af ord der danner udgangspunkt for en præsentation i Wrapster.
Eleverne træner og øger deres ordforråd og får igennem arbejdet med ord, lyd og billeder tilegnet sig nye ord. Forløbet kan tilpasses elevens danskfaglige kundskaber og gennemføres på forskellige niveauer fra enkelte ord der knyttes til et billede, til beskrivelse i sætninger der knytter sig til en mere dybdegående beskrivelse af billedet.
Med Wrapster vil eleverne opleve at deres præsentation fremstår flot og gennemarbejdet, uafhængigt af hvor langt de er kommet i sprogtilegnelsen. Præsentationen deles let med bl.a. klassekammerater, forældre og bedsteforældre og kan anvendes til fremvisning i klassen.
I arbejdet kan (ikke et krav) anvendes billeder fra Skoletube Ressourcekanalen Mig og min verden. Link til kanalen https://www.skoletube.dk/group/Migogminverden
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk som andetsprog 1.- 9. kl.
Skrivning

Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven skal øge sit ordforråd inden for den nære omverden
2. Eleven skal blive i stand til at kommunikere skriftligt med enkeltord fra hverdagen
3. Eleven skal øge sin lyst til at udtrykke sig mundtligt omkring de ord der findes i den nære omverden
4. Eleven skal arbejde med sammenhængen i lyd og billeder i sproget
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleven skal være klædt på til at finde billeder/tage billeder af de ord der passer til det emne der arbejdes med.
(Eleverne kan eventuelt meldes ind ressourcekanalen ”Min hverdag” på skoletube. I denne kanal findes et væld af billeder med ting der mødes i elevernes hverdag.)

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Opgaven præsenteres for eleverne. Programmet Wrapster præsenteres ved hjælp af projektor, så eleverne får en ide om opgavens indhold.
Læreren gennemgår hvordan man tager billeder med Ipaden og hvordan man kan anvende de billeder man allerede har taget i arbejdet.
Nedenfor præsenteres 4 forskellige opgaveniveauer. Du beslutter selv, hvor mange af disse opgaveniveauer I vil benytte jer af.
Niveau 1.
Fælles idéudvikling til emnerne i arbejdet med den nære omverden. Fx: I min skoletaske, i køkkenet, i mit hjem, i vores klasseværelse, i skolegården, leg og legetøj osv.
Med udgangspunkt i elevernes førstesprog og kendte danske ord gennemføres en snak omkring de ord der kan anvendes i opgaveløsningen. Læreren noterer de ord ned der tales om, dette skal støtte eleverne der løser opgaven på niveau 1.
Der arbejdes i makkerpar i løsning af opgaven.
Ordene der knytter sig til emnet udleveres til eleven på skrift.
Billederne hentes ned eller fotograferes i det omfang eleven kan finde den fysisk på skolen.
Billederne sættes ind i præsentationen og eleven påfører billederne de danske ord
. Eleven vælger nu tema og musik der efter deres vurdering passer til opgaven.
Niveau 2.

Eleven finder billeder der knytter sig til emnet ved hjælpe af sit førstesprog og allerede tilegnede danske ord. Læreren kan eventuelt vælge at benytte Lexin fra EMU, hvis eleverne er vant til at benytte dette i undervisningen.
Der kan anvendes kendte oversættelsesprogrammer i arbejdet. Den tosprogede elev har således mulighed for at bruge sit modersmål og derved udnytte sin samlede sproglige kompetence og viden. Billederne sættes ind i præsentationen og eleven påfører billederne de danske ord.
Eleven støttes i arbejdet med at knytte enkelte tillægsord der beskriver de billeder der er valgt. Eleven understøttes i brugen af en eller et i beskrivelsen:
En blå stol, en sort blyant osv.
Eleven vælger tema og musik der efter deres vurdering passer til opgaven.
Niveau 3.

Eleven finder billeder der knytter sig til emnet ved hjælpe af sit førstesprog og allerede tilegnede danske ord. Eleven støttes af Lexin
Der kan anvendes kendte oversættelsesprogrammer i arbejdet. Den tosprogede elev har således mulighed for at bruge sit modersmål og derved udnytte sin samlede sproglige kompetence og viden.
Billederne sættes ind i præsentationen og eleven påfører billederne de danske ord.
Eleven støttes i arbejdet med at danne sætninger der knytter sig til de billeder der er valgt. Eleven understøttes i brugen af en eller et i deres beskrivelse af billederne:
Her er en blå stol. Jeg har 3 gule blyanter
Eleven vælger tema og musik der efter deres vurdering passer til opgaven.
Fælles fremlæggelse og evaluering:
Eleverne laver en kort præsentation af deres projekt. Herefter viser de produktet for de øvrige elever.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har igennem arbejdet med sin præsentation tillært sig nye ord.
Eleven har lært et eller flere nye tillægsord der benyttes til beskrivelse af billederne i præsentationen.
Eleven har trænet sin udtalelse af nye danske ord igennem arbejdet med sin præsentation.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nye ord med Wrapter på IPad” cc:by LærIT”