Nyhedsugen - et webavisforløb

Avisen i Undervisningen
 
(Skal du lave trykt avis med klassen? (Brug dette forløb)

Introduktion

– Hvordan bliver jeres historie så interessant, at læseren bare må bruge tid på jeres journalistik? Det spørger Mette Østergaard eleverne om i årets kickstarter. Som chefredaktør på Berlingske og formand for dommerkomitéen fortæller hun også om årets tema og giver gode råd fra redaktionen i København. Læs mere på www.aiu.dk ????????????

Slået op af Avisen i Undervisningen i Torsdag den 27. juni 2019

Velkommen til forløbet Nyhedsugen, hvor eleverne skal producere en webavis med afsæt i årets tema og deltage i konkurrencen om at lave Danmarks bedste elev-webavis. Læs mere om konkurrencen på aiu.dk.

Som forberedelse af webavis-produktionen kan du bruge øvelserne fra Nyhedsugen – et avisforløb  (Forløbet forud for produktionen), men der er enkelte supplementsforslag i dette forløb, som sigter direkte mod webaviser.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-10. kl.
Fortolkning

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-10. kl.
Fremstilling

Læringsmål

 Eleverne skal kunne:
o   forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier

o   forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk

o   styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst

o   skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation

o   beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster

o   kombinere tekster og andre udtryksmidler, så det fremmer formidlingen

Forberedelse

Forberedelse

Det er en forudsætning for dette forløb, at eleverne har adgang til computere.
Som forberedelse til arbejdet med skoletube-værktøjer, kan det være en fordel at sætte sig lidt ind dem ved at se ”teaseren” for den enkelte applikation på SkoleTube eller instruktionsvideoer.

læringsmål2

forud for

Forløbet

Forløbet forud for avisproduktionen

Kig på Webaviser

– Formål: At kende til webavisers opbygning og funktionalitet og kunne vurdere disse

Se video-tutorials om webaviser på aiu.dk sammen med eleverne, inden I tager hul på selve opgaven.

Fordel forskellige webaviser fra dagblade og digitale nyhedsmedier på 3-4 mandsgrupper i klassen, så hver gruppe analyserer forskellige webaviser. Bestil eventuelt på forhånd adgang til nyhedsmedierne via Avisportalen – dermed får I adgang til også betalt online indhold hos en del nyhedsmedier.

I grupper:
o   Undersøg og vurdér webavisens design og funktioner
·      Hvordan ser forsiden ud?
·      Hvor meget er gratisindhold, og hvor meget kræver abonnement? Hvorfor mon?
·      Hvordan bliver læserens nysgerrighed vakt? Hvad tiltrækker jeres opmærksomhed og hvorfor?
·      Hvilke interaktive funktioner er der i webavisen?
·      Hvordan navigerer man rundt i webavisen?
·      Hvordan adskiller webavisen sig fra en trykt avis?
·      Hvilken karakter vil I give webavisens design og funktionalitet? Begrund!

Hver gruppe viser kort deres tildelte webavis frem og besvarer spørgsmålene i deres fremvisning.

I kan udvide øvelsen til også at indbefatte bedømmelseskriterierne i konkurrencen for webaviser, sådan at den sidste opgave beror på en vurdering ud fra fælles kriterier frem for elevernes egen holdning.

Analyser en Webartikel

Formål: Træning (også til afgangsprøven) i at komme hele vejen rundt om en webartikel.

Vurder om eleverne selv skal finde en artikel, som de analyserer. Eller om du finder den frem til dem. Vær opmærksom på eventuelle betalingsmure omkring artiklen. Beslut også om alle skal analysere den samme artikel eller om der er fordele ved at eleverne kan analysere forskellige artikler.

Gennemgå analysemodellen (du kan også bruge et andet analyseredskab).

Individuelt eller i par:
o   Analysér og fortolk artiklen

o   Kom desuden ind på eventuelle:
·      Interaktive elementer
·      Levende grafik
·      Billeder
·      Video
·      Lyd
·      Links
·      Fordele/ulemper ved artiklen som webartikel frem for i trykt avis

Træn brugen af multimodale værktøjer

– Formål: At få kendskab til værktøjsprogrammer på SkoleTube, som kan bruges som tekstsupplement i webavisen

Tag udgangspunkt i en fælleslæst tekst. Ideelt set er det en artikel, men det kan også være en fiktiv tekst som en fælles roman, novelle eller eventyr, klassen har arbejdet med eller kender godt.

Vis eller lad eleverne selv klikke rundt i den fiktive webavis Eventyrposten, som er lavet af nogle journaliststuderende, hvor der bl.a. bruges en række SkoleTube-værktøjer.

Eleverne arbejder parvis og får tildelt et værktøj fra Skoletube. Oplagte applikationer til nyhedsformidling er: Animoto, Slidemaker, WeVideo, Tiki-Toki, Peopleplotr, Easel.ly, Pixton, Thinglink, Powtoon, Voice Thread, Soundation, og Explain Everything.

I par:

 • Gå på SkoleTube, hold musen henover ikonet for jeres tildelte værktøj/program, og vælg ”Lær mere”. Se så mange instruktionsvideoer, at I mener, I er klar til at kunne arbejde i programmet.
 • Drøft hvordan jeres værktøj kan bruges i forhold til teksten

Overvej fx:
o   Skal vi arbejde med hele teksten, eller skal vi udvælge en del eller et bestemt fokusområde fra teksten?
o   Hvordan kan vi omforme informationer fra teksten til vores nye medie?
o   Planlæg og udfør jeres produktion
o   Reflektér over, hvilke fordele der er ved jeres værktøj, og hvad det bedst ville kunne bruges til i forbindelse med webavisartikler.

De enkelte programmer er ikke lige krævende, så produktionstiden kommer til at variere. Til de hurtigst færdige kan man dels udfordre dem til at lave en lidt længere produktion; de kan ”lege” med et af de andre værktøjer; eller de kan lave deres egne GIFs på fx giphy.com.

Elevernes produktioner fremvises (det er lettest, hvis de er gemt i en præsentationskanal på SkoleTube), og de fremlægger deres refleksioner over værktøjets anvendelse.

læringsmål2

Produktion i

Forløbet

Forløbet med produktion af Webavis

Tema, vurderingskriterier og medieprofil

– Formål: At gøre eleverne skarpe på de krav, avisen skal opfylde

Vis kickstarteren med årets tema på aiu.dk og gennemgå konkurrencens vurderingskriterier. I kan også kigge på tidligere klassers erfaringer i introvideoerne og klikke rundt i avisgalleriet for at se, hvordan en færdig Webavis kunne se ud.

Tal sammen om klassens medieprofil, skriv hovedpunkterne ned eller formulér evt. allerede nu den samlede tekst, som skal sendes med avisen, når denne afleveres til konkurrencen.

Brainstorm på årets tema

– Formål: At få så mange vinkler på temaet som muligt

Giv eleverne for som lektie, at de skal medbringe mindst 3 idéer til vinkler/underemner til årets tema. Opfordr dem gerne til at tale med deres forældre eller andre om det. De skal også tænke over, om de kender (til) nogen kilder, som kunne være interessante at bruge under temaet.

I klassen:

 • Idéerne skrives på tavlen. Brug evt. Mindmeister og prøv at kategorisere (sammenkæde) idéerne lidt undervejs
 • Skriv ”hovedkategorierne” på hver sit A3-papir og fordel dem i klassen
 • Eleverne går nu rundt mellem arkene og brainstormer videre på de enkelte papirer. De skriver idéer på til underemner, vinkler og kilder
 • Når de har været rundt til alle ark, og læreren siger til, skal de i par udvælge et af ”underemnerne”, som parret sammen researcher videre på. Dette arbejde vil indgå i en idébank
 • Parret researcher og noterer, hvad de finder af fx fakta, undersøgelser, andre artikler om emnet, forskellige typer af kilder osv.
 • Parrene fremlægger kort deres foreløbige research, og deres arbejde samles sammen af læreren til idébanken.

Jobs på redaktionen

– Formål: at eleverne får en fornemmelse af journalisters virkelige arbejdsforhold Læreren vælger, om eleverne skal arbejde i grupper på forskellige redaktioner (fx indland, udland, sport, kultur osv.), hvor de er fælles om at producere artikler, tage fotos og layoute, eller om de skal have forskellige ”jobs” på redaktionen. Begge har fordele, men eleverne synes som regel, at den sidste mulighed er den sjoveste, så den tages der udgangspunkt i her. I klassen:

Hvis der er tid, kan man også lade eleverne skrive ansøgninger til det job, de ønsker sig på avisen. Læreren fordeler jobbene og sammensætter redaktionen. (En rettesnor mht. antal jobs: 1 chefredaktør, 2 redaktionschefer, 10-14 journalister, 5-7 fotojournalister, 3-5 layoutere. Der skal ca. være dobbelt så mange journalister som fotojournalister). De fleste bliver naturligvis journalister. I denne video giver en redaktør gode råd til, hvordan man arbejder som journalist: https://youtu.be/fDjk5-BbCbY Redaktionens sammensætning afsløres for klassen, og de tre ”chefer” får straks til opgave at kigge på idébanken og brainstormen og udvælge de historier, som først skal produceres, og de sætter fx en til to journalister og en fotojournalist på hver historie. Læreren må vurdere, om ”cheferne” magter denne opgave, og må evt. vejlede lidt. Processen kan også foregå ved et ”redaktionsmøde” i klassen, hvis dette foretrækkes. Idébank og brainstorm gemmes og hives frem, hvis nogen grupper fx kan nå at lave mere end én artikel, eller hvis en historie må udgå fordi, der mangler kilder. Her er gode råd fra en chefredaktør: https://youtu.be/aarSkuGuzew

Produktion af indhold til Webavisen

– Formål: at klassen lærer at producere multimodalt indhold med et bredt udvalg af vinkler, genrer, kilder osv. og får en succesoplevelse med at komme fra idé til færdigt produkt

Her arbejder de forskellige redaktionsmedlemmer med forskellige områder, som også fremgår af jobbeskrivelserne. Overordnet producerer journalister og fotojournalister informationsartiklerne, ”cheferne” producerer opinionsartiklerne (og hjælper/vejleder de øvrige ”medarbejdere”), og webdesignerne producerer eventuel underholdning, grafik, servicestof, skaffer annoncer og selvfølgelig selve webavisen.

Læreren vejleder (sammen med cheferne) de forskellige grupper, og der afholdes redaktionsmøder, hvor der gøres kort status.

Gode råd:
o  Tal i klassen om, hvordan man henvender sig til kilder

o  Etabler aftaler med kilder inden selve artikelskrivningen begynder

o  Stil krav om, at der er minimum to kilder på alle historier og gerne forskellige typer og/eller med modsatrettede holdninger (medmindre det er portræt eller opinionsartikel). Husk at angive kildens fulde navn og stilling i artiklen

o  Optag telefon- eller liveinterviews, så citater bliver ret præcise, og så man ikke glemmer indhold, men spørg først kilden, om det er ok. Lav en aftale med kilden om, hvor længe materialet skal gemmes. Typisk til efter Nyhedsugen er forbi og vinderne udpeget.

o  Tal om ophavsret. Der må ikke kopieres uden at angive kilde

o  Gør opmærksom på uhensigtsmæssigheden i at bruge ”jeg” eller ”vi” i informationsartikler, og at journalisternes egne holdninger i klassisk journalistik ikke hører med til formidlingen

o   I journalistiske informationsgenrer veksler brødteksten mellem beskrivelser og citater inddelt i afsnit med mellemrubrikker

o  Tal med journalisterne om, hvilken genre de med fordel kunne skrive i (fx nyhed, baggrundsartikel, portræt eller reportage), og mind dem om at bruge nyhedstrekanten og evt. en slags ”modeltekst” fra ophængene i klassen

o  Spørg også ind til deres valg af vinkel. Kan de formulere: ”vi vil fortælle, at…”?

o  ”Cheferne”, som skriver opinionsartikler, skal læse om de forskellige genremuligheder (fx leder, kronik, klumme, anmeldelse) og gerne læse nogle ”modeltekster” fx fra ophængene i klassen

o  Planlæg på forhånd hvilke multimodale elementer artiklen i en webavis skal bestå af. Dermed ved eleverne hvilke billeder, video, lydoptagelser m.v. det skal gå efter, når de mødes med deres kilder.

o  Aftal deadlines for respons og endelig aflevering

Respons og vejledning

– Formål: at eleverne forbedrer deres tekster, så læringsudbyttet bliver større og resultatet så godt som muligt

Sæt en deadline for, hvornår eleverne skal aflevere et førsteudkast til deres artikler og øvrige stof til avisen. Hvis ”cheferne” er fagligt stærke, kan de være med til at læse korrektur og give respons.

Læreren gennemlæser udkastene, markerer eventuelle fejl og giver eleverne en række kommentarer eller spørgsmål, som de skal bruge til at komme i mål med artiklen/stoffet.
For nogle grupper kan det være nødvendigt med flere vejledningsseancer, inden artiklen kan godkendes til layout.

Webdesign

– Formål: at klassen i fællesskab udgiver en webavis hvor indholdet består af multimodale udtryksformer, som understøtter både formidling og dokumentation af de journalistiske historier, som eleverne har produceret

Når klassen skal lave en webavis, kan I med fordel bruge skoleblogs og vælge ”webaviser”. I skal vælge en skabelon, som I synes passer til det udtryk, I gerne vil opnå med jeres avis.
Læreren og webdesignerne ser videovejledningerne igennem, til de har et overblik over programmet.
Se også videoerne om webavis.

Gode råd:
o  Beslut hvilke artikler, der er jeres tophistorier, og sørg for at give dem en central placering

o  Grafik, animationer og andet kan laves i andre af skoletubesprogrammer og let indsættes i webavisen

o  Eventuelle videoer kan uploades på SkoleTube og indsættes som en del af jeres artikler i en webavis. Sørg dog for, at kvaliteten er i orden, og at videoen ikke er for lang eller overflødig

Gennemsyn, aflevering og fejring

– Formål: at alle er med til at godkende det endelige produkt og at fejre klassens fælles produktion

Eleverne gennemgår den færdige webavis og kommenterer på eventuelle fejl og mangler.

De sidste rettelser tilføjes, og avisen sendes afsted til konkurrencen sammen med klassens medieprofil.

Hvis der er indkommet lidt penge for eventuelle annoncer eller salg af avisen, kan man købe lidt lækkert til at fejre den færdige avis med. Hvis nogen elever har udmærket sig særligt i processen, kan man også uddele klassens egen ”Cavling-pris” – journaliststuderende i Danmark uddeler hvert år en pris, de kalder Kravling-prisen.

læringsmål3

forslag til

Tegn på læring

 • Eleven har løst opgaver og deltaget i samtaler om sagprosa
 • Eleven har planlagt, gennemført og udvalgt stof fra research – herunder interviews
 • Eleven har produceret en artikel i sikkert og korrekt sprog, som passer til genrekravene
 • Eleven (eventuelt udvalgte elever) har layoutet avisens artikler og sider hensigtsmæssigt, så kommunikationen fremmes.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Lise Nørskov, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nyhedsugen – Webavis” cc:by Avisen i undervisningen og LærIT”