Virtuel naturguide

med Thinglink 360
Introduktion
Gå på opdagelse i naturen og optag med telefonens kamera og lydoptager, og saml oplevelserne sammen i et 360-graders billede. Dermed kan vi formidle en naturoplevelse videre til andre, der kan komme med ud i naturen ved at tage deres vr-briller på hovedet.
Så i dette forløb skal eleverne omsætte deres faglige viden til en formidling, der kan give andre lyst og interesse for at forstå og opleve naturen og naturvidenskaben selv.
Ved at indsamle billeder, film, lyde og notere iagttagelser kan eleverne i grupper lave deres eget oplevelsesrum fra et bestemt sted i lokalområdets naturlandskab. Optagelser og indtryk samler de med værktøjet Thinglink 360. Til sidst forbinder grupperne deres oplevelsesrum med hinanden, sådan at oplevelserne kommer som perler på en snor.
Dermed er produktet både fagligt udfordrende men samtidig er det også værdifuldt og inspirerende for alle de borgere der bor eller besøger området, og elevernes formidling rækker derfor langt ud over hvad de ellers oplever med deres besvarelser og skoleopgaver.
Det færdige produkt kan I præsentere for lokale borgere, foreninger, turistorganisationer, kommunen og mange andre, fx som et kortlink eller en plakat lavet i Easelly.
Dette forløb er gennemført omkring Ringsted med en 7.klasse i forbindelse med åbningen af en ny anlagt oplevelsessti i området nord og vest om byen. Hør mere om projektet i dette interview.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Geografi 7.-9. kl.
Perspektivering

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan beskrive et sted i naturen med ord og billeder
Eleven kan tage billeder der dokumenterer naturgrundlaget det pågældende sted
Eleven kan beskrive anvendelsen af et naturområde
Eleven kan tage et 360 graders billede, der indfanger oplevelsen af selv at være på stedet
Eleven kan samarbejde med gruppen og andre grupper, sådan at ens egne optagelser kan forbindes med andres.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Forløbet foregår i tre etaper:

  1. en forberedelse og klargøring hjemme
  2. optagelser ude
  3. bearbejdning og produktion hjemme

Første etape: Klargøring
Klassen introduceres til virtuelle oplevelser, og eleverne prøver selv at opleve 360-graders miljøer fx produkter lavet i Thinglink. Dermed har vi på en konkret og spændende måde etableret en fælles forståelse for det endelige produkt for forløbet.
Klassen deles op i grupper a 3-4 elever. Sæt grupperne sammen sådan at de stærkeste cykler eller går længst, og også gerne sådan at du har mindst én med en smule lokalkendskab i hver gruppe. Læreren henter et kort over området på OpenStreetMap, hvorpå læreren markerer stedet (eller stederne) hvor hver gruppe skal lave deres optagelse. Kortet udleveres og sammen på klassen snakker man om de enkelte poster samt omkring en sikker rute til og fra stedet.
Læreren uddeler en huskeliste til hver gruppe, som også gennemgås på klassen. Huskelisten skal eleverne bruge til feltundersøgelsen sådan at der er styr på kvaliteten og ensartetheden af de enkelte gruppers arbejde. (Forslag til en huskeliste kan hentes her).
Anden etape: Feltarbejdet
Grupperne bevæger sig som aftalt til deres lokationer. Eleverne kan evt benytte gps eller deres telefoner til at sikre sig at de når frem til det aftalte sted.
Gruppen udvælger en person, der med appen Google Street View går i gang med at lave et 360-graders billede. De øvrige elever sørger for ikke at stå i vejen imens. En person i gruppen styrer produktionen hos de to øvrige, og vinger af på huskelisten efterhånden, som tingene kommer i kassen.
Billeder, film og lydoptagelse optages færdigt, hvorefter gruppen tager tilbage til skolen.
 

Tredje etape: Produktion 
Når eleverne kommer hjem starter en elev i gruppen med at oprette en ressourcekanal på Skoletube. Kanalen kaldes fx for Post 2, med henvisning til det nummer på ruten som gruppen har været ved. De øvrige elever i gruppen tilmelder sig kanalen. Herefter udgiver hvert medlem af gruppen sine optagelser til kanalen via Skoletube appen. Dermed har gruppen nu samling på deres medier; et 360 graders billede, billeder, filmklip og lydklip.
Gruppen fordeler sig nu sådan at to elever sætter sig sammen og laver en kort tekst om stedet og de oplevelser der venter en. Teksten indtales i Soundation. Eleverne kan overveje at importere lydoptagelsen fra stedet og bruge det som underlægningslyd, for på den måde at skabe et endnu bedre lydbillede. Den færdige fortælling udgives til gruppens ressourcekanal.
Imens arbejder de to øvrige i gruppen med at oprette et 360-graders billede i Thinglink. Billedet giver de samme titel som deres post, fx Post 2, og udgiver herefter billedet til klassens kanal. Ved at have gruppens ufærdige billede i klassens kanal kan både læreren og resten af klassen se hvordan arbejdet skrider frem og de vil kunne hente linket til billedet, når de har brug for at lave en forbindelser fra deres billede til andres.
Tomands-gruppen gennemgår herefter alle de billeder, der er taget og udvælger måske de 3 bedste som sættes på som punkt i billedet. Er der taget mange gode billeder fra stedet kan de overveje også at lave en kort Animoto-film eller bede de andre i gruppen om det, hvis de er færdige med deres fortælling. Derefter gennemses filmoptagelserne, og de bedste lægges på 360-graders billedet.
Til sidst lægges lydoptagelsen fra stedet ind som baggrundslydog der laves et punkt med det indtalte lydklip.
Til sidst forbindes billedet til de øvrige poster, sådan at man fra post 2 kan komme tilbage til post 1 og videre til post 3.
 
Ekstra opgave: Produktion af plakat
Med programmet Easelly kan eleverne lave en flot plakat til deres naturrute. (Se eksempel) Vælg to elever til opgaven. De starter en tom side i størrelsen A4, sådan at den fra starten er velegnet til print.
Sæt kortet fra området ind (Det har læreren lagt i klassens kanal, da projektet startede).
Kopier linket på den første side af jeres naturoplevelse og besøg fx kortlink.dk for at lave en kort og enkel adresse til vr-oplevelsen. Sæt det korte link ind på plakaten.
Man kan også overveje at lave en qr-kode til materialet. Dette gøres nemt ved at besøge siden qr-koder.dk.
Den færdige plakat udgives til Skoletube eller eksporteres som pdf.
Rigtig god fornøjelse!
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har taget billeder, filmklip og lydoptagelser fra stedet
Eleven har indtalt en forklaring eller beskrivelse af stedet
Eleven har taget et 360 graders billede fra stedet
Eleven har sat sine optagelser sammen til en virtuel oplevelse
Eleven har forbundet sin virtuelle oplevelse med andre gruppers.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT og Peter Leth, Skoletube, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Virtuel naturoplevelse” cc:by LærIT.
Forløbet har været anvendt i forbindelse med åbningen af en ny natursti i Ringsted kaldet Oplevelsesstien. Hør om stien og projektet i interviewet her, hvor vi snakker om både dette og byvandringer, og om hvordan vi kan inddrage Thinglink som redskab til at skabe en erkendelse og formidling.